top of page
  • att  sprida kännedom om Karlstads historia​

  • att  väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomligheter,  

  • att  verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling samt  

  • att  genom sällskaplig samvaro uppliva minnet av märkligare tilldragelser och personligheter.

Gillets uppgift är 

bottom of page