top of page
Höstgille den 14 november 2014
Höstgillet i Gamla Wermlandsbankens lokaler inleddes av Ålderman Monica Elgh. Ca 100 medlemmar deltog. Sex nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.
Nya medlemmar från vänster: Vice Ålderman Karl Axel Hjerdt, Ingela Niklasson-Björn, Peter Magnusson, Åsa Lindell, Carl-Fredrik Lindell, Johnny Johansson, Inger "Ninni" Wallin samt Ålderman Monica Elgh.

Parentation över tio avlidna Gillesmedlemmar: Bokhandlare Bo Hermansson, Rektor Sune Nyqvist, Skogstjänsteman Lars Ronge, Ingenjör Bertil Lill,  Arkitekt Sören Oldebäck, Ingenjör Kurt Johansson, Kontorist Orvar Grundström, Direktör Erik Plym, Tullmästare Ivan Norbäck samt Skolassistent Kerstin Österling.

Redovisades rådsberättelse 2014, resultaträkning och balansräkning.

Rådet fick ansvarsfrihet från verksamhetsåret.

Förslag till ny hantering av Carlstads-Gillets fondmedel.


Rådet föreslår gillesmötet besluta:

  • at​t samtliga fonderade medel läggs samman i ett räntebärande kapitalkonto. Ur detta konto får, efter rådets beslut, medel disponeras huvudsakligen för stöd till dokumentation, produktionsstöd arkivering samt spridande av information om Karlstad. Produktionsstödet kan också innebära att stödja Gillets årsskrift i samband med mer omfattande artiklar.

  • att detta beslut ersätter det beslut som Vårgillet fattade  år 2004 avseende inrättande av en författarfond samt 

  • att Gillets råd ges i uppgift att på lämpligt sätt vårda minnet av de personer som lagt grunden för gillets olika fondmedel.

Gillesmötet beslutade enligt förslaget.

Inger Berggrèn valdes på ett år som ålderman. Tidigare Ålderman Monica Elgh överlämnar Gillets kedja till Inger Berggrèn.

Sven Wallin nyvaldes som bisittare i två år.

Omval till rådet gjordes av bisittarna på  två år: Marie Aakre, Anna Hedstrand, Lennart Hellqvist samt Margareta Widstrand.

Omval på ett år gjordes av ekonomiska granskarna: Börje Nygren och Klas Nerman med Kjell Mollstedt som ersättare.

Valdelegerade omvaldes på ett år: Bo Wallin, Torbjörn Joghed och Lena Sewall med Bo Wallin som sammankallande.

Bengt Nordlöw har skänkt en "Gästbok" skriven av Lennart Cederup.

Maj Bylock höll ett föredrag under rubriken "Möten mellan förr och nu."

I samband med höstgillet såldes två ny böcker i Gilles skriftserie:
Nr 43 "Klarabor minns" samt nr 44 "Karlstad Mekaniska Werkstad".

Allan Törnevik och Peter Kleve.
Anders Blomqvist författare till boken om Karlstads Mekaniska Werkstad.
Kvällen avslutades med att medlemmarna avnjöt en buffè serverad på Svenska Migrationscentret i Residenset. Monica Elgh avtackades för sin tid som Ålderman.

Karl Axel Hjerdts tacktal till Monica Elgh:
"Ålderman Monica Elgh!
Idag på Carlstads-Gillets Höstgille avslutar Du ett fyraårigt förtroende-uppdrag att leda Carlstads-Gillet. 
Jag har fått uppdraget att framföra Gillets tack för Din gärning och för ett lugnt och stödjande sätt att verka i Ditt ledarskap. Det har gällt i Rådets möten och i de näst intill dagliga kontakter Du haft i samtal, råd och stöd för Gillets löpande verksamhet.
Åren har också varit framgångsrika med ett antal nya och intressanta utgåvor av Carlstadiana i Gillets skriftserie och i årsskrifterna. I den senaste boken, den om KMW, fick Du också tillfälle att åter bekanta Dig med Din uppväxts stadsdel, Haga med Martins-huset, där familjen Karin och Björn Hedenlund med döttrarna Monica och Birgitta växte upp. I den stadgeändring som Gillet gjorde för för tolv år sedan öppnades också vägen för stigande medlemsantal och en sammansättning i vårt Gillesråd med aktivt verkande män och kvinnor, där Du blev Carlstads-Gillets första kvinna på Åldermannastolen.
Vi tackar Dig Monica med denna blomma, reser oss och visar vår uppskattning med en varm applåd!" 
bottom of page