top of page

Carlstads-Gillets lagtima sammanträden, Gillen, hålls två per år. Vårgillet under senare hälften av april och Höstgillet under oktober eller november. Vid Höstgillet föredras rådsberättelse och granskningsberättelse samt fråga om ansvarfrihet. Val av ledamöter i Rådet samt val av räkenskapsgranskare jämte ersättare.

På denna sida finns sammanställning av Gillen med mera:

bottom of page