top of page
Vårgille 2019
 

 
Elva nya medlemmar intogs i Gillet.
Från vänster: Astri Ericson Akre, Astrid Berge, Lena Bergström, Stefan Bergström, Hans Gustavson, Karin Gustavson, Björn Jennbacken, Gunnar Ordell, Mats Rutqvist, Jan-Olof Seveborg, Gunvor Waller.
nyav19.jpg
Carlstads-Gillets 75-årsjubileum
 
Lördagen den 13 april firade Carlstads-Gillet 75 år i samband med sitt lagtima Vårgille. Det var den 18 februari år 1944 som cirka 40 herrar som träffades på Stadshotellet och lade grunden för Carlstads-Gillet. 75 år har gått och under dessa år har Carlstads-Gillet på olika sätt påverkat och bidragit till stadens utveckling.
 
Många viktiga Karlstadsfrågor har engagerat föreningen under åren. Gillet förvaltar ett omfattande arkiv med bilder och dokument som berör Karlstads historia. Detta arkiv har gett underlag för många skrifter och artiklar. En stor del av arkivet finns förvarat i Karlstad kommuns arkiv.
 
Gillet har under årens lopp presenterat ett stort antal skrifter (47 stycken) gällande stadens historia. Under våren kompletterades detta antal med tre skrifter varav en utgörs av jubileumsskriften samt en av Gillets egen sångbok. Dessa skrifter låg färdiga vi jubileumsfirandet. Den tredje boken släpptes den 23 april och handlar om Stadsträdgården. Den har skrivits av Per och Inger Berggrén tillsammans med vår hedersledamot Anders Blomqvist. Boken kommer att bli en presentbok inom Karlstad kommun. Boken finansieras delvis av Karlstad kommun efter ett initiativ (E-förslag) från vår medlem Emilie Nilsson. Vi är således nu uppe i ett antal om 50 skrifter.
 
Gillet ger årligen ut två nummer av Gillets tidskrift, med intressanta artiklar i syfte att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomligheter.
 
I samband med firandet under år 2019 kunde alltså Gillet i en omfattande specialutgåva av Gillets tidskrift berätta om sina 75 verksamhetsår.
 
Dåvarande Stadsfullmäktige har tidigare uppdragit åt historieskrivarna Carl Emanuel Nygren, Lars Dalgren och Ove Moberg att skriva om Karlstads historia - alltifrån stadens bildande år 1584 och 350 år framåt i tiden. Ekonomisk stöttning från Karlstad stads sida har resulterat i omkring 1 200 välmatade sidor fördelade på tre delar om Karlstads stads historia, utgivna år 1934 respektive 1939 och 1954. Det är riktiga praktverk som belyser Karlstads utveckling både stadsbyggnadsmässigt, socialt och ekonomiskt, genom tider av stadsbränder, farsoter och fattigdom till ett välordnat samhälle under efterkrigstiden.
 
Med dessa böcker som en plattform gör jubileumsskriften avstamp i Karlstad under stormaktstiden, vid tiden för stadsbranden år 1719, då den gamla kyrkan nere vid älven brann ner, varefter Karlstads domkyrka fick sin nuvarande plats på Lagberget. Genom nedslag i några utvalda jubileumsår berättar vi bland annat om Carl Hårlemans skapelse, Gamla gymnasiet, Karlstads tidigaste fotografer och deras ateljéer, mytomspunna byggnader, Rådhuset och andra byggnader som tillkom efter branden år 1865 och om Karlstad i ransoneringstider i skuggan av Andra världskriget. Det vill säga fram till tiden för Carlstads-Gillets bildande år 1944.
 
Carlstads-Gillet deltar också med intresse i kommunens framtida utveckling. Carlstads-Gillet vill uppfattas som en ansvarskännande intresseorganisation. Agerande skall bygga på kunskap utifrån många perspektiv - historia, samhällets regelverk, balans mellan olika intressen etc. Det är vår förhoppning att gillets agerande skall mötas med respekt, utifrån den samlade kunskap som Gillet representerar. Mot denna bakgrund utgör vi också remissorgan i kommunens planfrågor. Gillet deltar också i en skyltgrupp tillsammans med Karlstad kommun. För närvarande finns 36 upplysningstavlor uppsatta inom kommunen, som beskriver intressanta byggnader och platser.
 
Jubileumsfirandet inleddes med ett lagtima Gille. Vid detta Gille intogs 11 nya medlemmar (se foto). Efter diverse val (se protokollet från Vårgillet som ligger ute på Gillets hemsida) föredrogs rådsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Skattmästaren Barbro Brolinson kunde med glädje presentera ett ekonomiskt resultat som visade på ett överskott på 23 983 kronor. Detta var speciellt glädjande eftersom Gillet under ett antal år har visat på underskott och varit beroende av att ianspråkta fondmedel.
 
Till förhandlingarna hade cirka drygt 100 personer kommit. Efter förhandlingarna bjöd Gillet medlemmar med eventuella respektive på mousserande vin, varefter alla gäster förflyttade sig till Stadshotellets festvåning för en jubiléumsmiddag. Till denna middag hade drygt 130 gäster anmält sig.
För att möjliggöra jubiléumsfirandet och då framför allt finansiering av den speciella jubileumsboken som tagits fram av Marie Aakre och Erik Bonde, hade Gillet ansökt om bidrag och sponsorstöd från Karlstad kommun och ett antal företag i Karlstad. Gillets ålderman framförde ett stort tack f
Gillets ålderman presenterade också ett antal släktingar i rakt nedstigande led till de personer som var med och bildade Carlstad-Gillet på Stadshotellet i februari 1944.
Närvarande släktingar var:
Erik Gustavson (son till Sigurd Gustavson) med sönerna Björn och Hans Gustavson
Magnus Wennberg (son till Lars Wennberg)
Helén Ander Rådberg (dotter till Einar Ander)
Festmenyn denna minnesrika kväll bestod av:
Förrätt
Mjukbakad kalvbräss med vänerlöjrom, ärtpuré, gräddfilschips och picklad lök
Huvudrätt
Mjukbakad kalv med grillad gemsallad, confitterad kålrabbi, bönpesto och gräslökscréme
Dessert
Mascarponeglass med chokladkaviar, hallonflarn, saltrostade nötter, lakritscréme och grillad marshmallow
Under måltiden höll Mats Ekholm och Per Uppman ett funderhållande föredrag med temat ”En resa med Carlstads-Gillets 75-åriga historia”.
Henrik Lindblom höll ett tacktal och betonade det goda samarbetet med Carlstads-Gillet. Det är viktigt med organisationer som kan lämna synpunkter på utvecklingen inom kommunen. Carlstads-Gillet är remissinstans till kommunen för Gillet adekvata frågor, och vill bygga dessa på gillets samlade kunskap utifrån olika perspektiv.
Kvällen avslutades med en mycket uppskattad musikalisk upplevelse av Cecilia och Christer Nerfont med Per Josäter vid pianot.
Protokoll från gillet.
bottom of page