top of page

På denna sida finns Carlstads-Gillets stadgar.

 

Stadgar för Carlstads-Gillet
 

Organisationsnummer 87 400 18 109
 

De ursprungliga stadgarna godkändes den 18 februari 1944.

Under årens lopp har ändringar gjorts och nu, den 13 april 2019 har ansetts att stadgarna skulle förändras i och med att verksamhetsåret ändrades från s.k. brutet räkenskapsår till att följa kalenderåret. I detta sammanhang har även en översyn gjorts för att anpassa verksamheten mm till den praxis som efter hand har utvecklats.

 

 

 

§ 1 Gillets ändamål

Gillets uppgift är
 

att sprida kännedom om Karlstads historia,
 

att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomligheter,
 

att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling,

     samt
 

att genom sällskaplig samvaro uppliva minnet av märkligare tilldragelser och personligheter.

 

 

 

§ 2 Organisation

 1. Gillets högsta beslutande organ är lagtima Gillen.
   

 2. Gillets angelägenheter handhas av ett Råd.

 

§ 3 Verksamhetsår
 

Gillets verksamhetsår är kalenderår.

 

§ 4 Medlemskap
 

 1. Till medlem kan kallas den person som på ett aktivt sätt visar att Gillets ändamål enligt § 1 är ett rättesnöre för sig och sitt handlande.
   

 2. För att bli medlem ska anmälan ske genom en Gillesmedlem och på en av Gillet tillhandahållen blankett.
   

 3. Rådet godkänner eller avslår anmälan.
   

 4. När anmälan är godkänd kallas den blivande medlemmen skriftligt.
   

§ 5 Medlemsavgift
 

 1. Gillesmedlem betalar en inträdesavgift och därutöver en årsavgift. Dessa avgifter fastställs av Höstgillet för nästkommande kalenderår.
   

 2. Två medlemmar på samma adress erhåller reducerad årsavgift. De får då endast en omgång av varje utskick.
   

 3. Om årsavgiften inte betalats, kommer Gillets tidning eller annat material inte att skickas ut.

 

§ 6 Avslutande av medlemskap
 

För att avsluta sitt medlemskap i Gillet erfordras en skriftlig uppsägning. Att enbart låta bli att betala medlemsavgiften accepteras inte som uppsägning.
 

§ 7 Uteslutning
 

Rådet kan utesluta medlem om det anser att det föreligger skäl till detta. För att kunna göra detta ska minst hälften av Rådets medlemmar vara eniga därom.

 

§ 8 Hedersgillesmedlem
 

 1. Till Hedersgillesmedlem kan av Gillet, på Rådets förslag, kallas medlem, som gjort sig synnerligen förtjänt i Gillets verksamhet.

 2. Hedersgillesmedlem är befriad från årsavgift till Gillet.

§ 9 Lagtima Gille
 

 1. Gillets högsta beslutande organ är de två lagtima Gillena som årligen hålls vår och höst. Vårgillet hålls under senare delen av april.

och
 

Höstgillet hålls under senare delen av november.
 

 1. Vid lagtima Gille äger varje Gillesmedlem rätt att framställa ärenden av intresse och gagn för Gillet.
   

 2. Vid lagtima Gille föredrar Rådet de ärenden som tagits upp i dagordningen och som ska underställas Gillets prövning.

Vid båda Gillena ska följande punkter finnas med i dagordningen:
 

 1. Gillets öppnande
   

 2. Val av ordförande för mötet
   

 3. Val av sekreterare för mötet
   

 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
   

 5. Fastställande av dagordning
   

 6. Prövning om Gillets möte är stadgeenligt utlyst.

   

Vid Vårgillet tillkommer därefter:
 

 1. Föredragning av rådsberättelsen
   

 2. Föredragning av granskarnas berättelse
   

 3. Beviljande av ansvarsfrihet för Rådets medlemmar
   

 4. Beslut om antalet rådsmedlemmar
   

 5. Val av ålderman
   

 6. Val av övriga rådsmedlemmar
   

 7. Val av två granskare samt ersättare
   

 8. Val av valdelegerade
   

              Vid Höstgillet tillkommer därefter:
 

7.  Föredragning av lägesrapport beträffande ekonomin
 

8. Förslag till verksamhetsplan och budget
 

9. Beslut om medlemsavgift
 

               Därefter tillkommer på båda Gillena:

 Rapport av de viktigaste händelserna av betydelse sedan senaste Gillet

 

 Övriga frågor
 

 Gillets avslutande
 

 1. Kallelse ska ske genom personligt meddelande senast 28 dagar före lagtima gille, jfr § 16.
   

 2. Beslut fattas genom öppen omröstning, om inte medlem begär sluten omröstning. Varje medlem har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåtet.
   

 3. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt utom i det fall som omnämns i § 15 (Gillets upplösning). Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av Åldermannen eller den som tjänstgör i dennes ställe. Vid val skiljer dock lotten.
   

 4. Ärende, som Gillesmedlem önskar framställa inför Gillet, ska skriftligen vara Rådet tillhanda minst 28 dagar före nästkommande lagtima Gille.
   

 5. Ärende, som framställs först vid öppet Gille, äger Åldermannen, eller den i dennes ställe, bordlägga, om denne finner detsamma kräva närmare utredning inför Rådet.

§ 10 Urtima Gille
 

Utöver lagtima Gillen kan, efter kallelse av Rådet, hållas urtima Gille.
 

Vid urtima Gille ska endast de ärenden, som utgör orsak till Gillets sammankallande behandlas. Dessa ska anges i kallelsen. Kallelse ska ske på samma sätt som vid lagtima Gille men senast 14 dagar före urtima Gille.

 

 

§ 11 Rådet
 

 1. Gillets angelägenheter handhas av ett Råd, bestående av Ålderman och högst tio (10) bisittare.
   

 2. Ålderman och Bisittare väljs vid det årliga Vårgillet. Åldermannen väljs för ett år, till och med att nästa Vårgille hållits. Bisittare väljs på samma sätt för två år.
   

 3. Första gången nyval enligt denna paragraf äger rum, ska Rådet bestämma i vilken ordning fyra Bisittare ska avgå tidigare, så att därefter nyval kan ske av fyra Bisittare.
   

 4. Rådet väljer inom sig vice Ålderman, Skrivare, Skattmästare, Arkivarie, Munskänk och andra erforderliga ämbetsmän. Bisittare kan tilldelas speciella uppgifter.
   

 5. Rådet sammanträder på kallelse av Åldermannen, när denne så finner behövligt eller när tre av Rådets ledamöter begär det. Rådsmöte ska hållas minst två gånger om året och då före lagtima Gille. Vid förfall för Åldermannen sammankallas rådet av vice Åldermannen eller vid förfall för denne av Skrivaren.
   

 6. Rådet är beslutmässigt när minst hälften av rådsmedlemmarna är närvarande, utom i det fall som nämns i § 7 (Uteslutning).

 

§ 12 Granskare
 

 1. Två räkenskaps- och verksamhetsgranskare samt en ersättare ska utses av Vårgillet för ett år till och med att nästa Vårgille hållits.
   

 2.  Rådet ska efter varje verksamhetsår avge en rådsberättelse inkluderad räkenskaperna. Den ska föreligga till granskning senast 28 dagar före Vårgillet.

§ 13 Valberedning
 

 1. Valberedning ska bestå av tre valdelegerade personer och utses av Vårgillet för två år till och med att nästnästa Vårgille hållits.
   

 2. Valdelegerade utser själva den, som ska vara sammankallande och föredragande.

§ 14 Stadgeändringar
 

 1. Förslag till ändring av stadgarna kan endast behandlas av lagtima Gille. De anses inte antagna förrän detsamma beslutats av två på varandra följande Gillen.
   

 2. Dylikt förslag ska, för att kunna omprövas, lämnas skriftligen till Rådet senast två månader före det lagtima Gille där det ska behandlas.

§ 15 Gillets upplösning
 

 1. För Gillets upplösning krävs att beslut därom fattas vid två på varandra följande Gillen. Ett av dessa ska vara lagtima. Gillena ska hållas med minst en månads mellanrum.
   

 2. Kallelse till Gille i detta ärende ska delges medlemmarna senast två veckor före respektive Gille. Ärendet ska framgå av kallelsen.
   

 3. Beslut om Gillets upplösning är giltigt om minst två tredjedelar av de närvarande är ense.
   

 4. När Gillets upplösning är beslutad, ska samtidigt bestämmas hur tillhörigheterna ska fördelas.
   

 5. Beslutet ska avse att Gillets tillhörigheter överlämnas till Värmlands museum eller motsvarande institution.
   

 6. Bankmedel eller andra likvida medel överlämnas till fond för främjande av kultur som är speciellt anknuten till Karlstad.

§ 16 Förklaringar mm
 

 1. Titlar på Rådets förtroendevalda är historiskt intressanta, könsneutrala och behålls för samtliga: Ålderman, vice Ålderman, Skrivare, Skattmästare, Arkivarie och Munskänk samt Bisittare.
   

 2. Beträffande personlig kallelse till ett Gille räknas kallelse i personligt adresserad tidskrift samt kallelse per mail.
   

 3. Den som anmäler en person att bli medlem i Gillet har ett ansvar att upplysa om Gillets ändamål enligt § 1 och dess innebörd samt att fungera som fadder vid bland annat intagningen i Gillet.

bottom of page