top of page
Vårgille den 17 april 2008
En vacker vårkväll bjöds Gilles medlemmar med respektive till vårgille i gamla Wermlandsbankens lokal. Nio nya Gilles-medlemmar intogs.

De nya Gilles-medlemmarna. Från höger: Mårten Andersson, Per Andersson, Lena Arinell, Carl-Henrik Höljfors, Lars Olsson, Björn Rosén, Carl Axel Rudd, Nils-Erik Säfman och Michael Winslow.

Åldermannen Per Berggrén informerade om vad som hänt sedan höstgillet.

 

Ett samarbete med namnet Framtidsrådet har bildats med vardera en representant från Carlstads-Gillet, Karlstads Hembygdsförening och Karlstad lever. Syftet med rådet är att på demokratisk väg samverka med Karlstads kommun tidigt i beslutsprocessen när staden utvecklas. Carlstads-Gillets representant är rådsmedlemmen Inger Berggrén.

Framtidsrådets första ärende var att motsätta sig rivning eller flytt av Vågmästarbostaden. Det andra ärendet var att acceptera rivning av Karlstads-Tidningens gamla hus på Södra Kyrkogatan men att byggnaden skall dokumenteras."

Carlstads-Gillets tidskrift Gillet kommer till medlemmarna i maj.

Arkivarie Mikael Lundström redovisade för planerna att till hösten dela ut ett nytt stipendium på 10 000 kr till den skrivit bäst om Karlstads historia med ca 6 000 tecken. Resultatet kommer att redovisas vid höstgillet.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad till 175 kr varav 25 kr avsätts till Gillets litteraturstipendium.

Karlstadskännaren Sven Larsson har   genom  åren skänkt Carlstads-Gillet 
mycket, senast en pärm med samman-ställning om händelser i Karlstads historia. 
 
Sven tackades med exemplar nummer 2  av Carlstads-Gillets hedersgåva, ett  konstverk i trä av Trämajoren Hans Tilly, speciellt tillverkat för Carlstads-Gillet.

Sven Larsson har varit medlem i Carlstads-Gillet i 50 år och har både son och sonson som medlemmar.

Efter förhandlingarna underhöll trubaduren med mera Björn Sandborgh med ett eget 
program med visor av Gustaf Fröding och Oscar Stjerne.

bottom of page